ستاد هماهنگی فعایتهای مهدوی

اساسنامه ستاد مهدویت

1398/03/03

پی گیری جهت تصویب اساسنامه ستاد در شورای انقلاب فرهنگی