ستاد هماهنگی فعایتهای مهدوی

اساسنامه ستاد مهدویت

1400/03/24

پی گیری جهت تصویب اساسنامه ستاد در شورای انقلاب فرهنگی