ستاد هماهنگی فعایتهای مهدوی

اساسنامه ستاد مهدویت

1400/11/08

پی گیری جهت تصویب اساسنامه ستاد در شورای انقلاب فرهنگی