ستاد هماهنگی فعایتهای مهدوی

اساسنامه ستاد مهدویت

1398/06/01

پی گیری جهت تصویب اساسنامه ستاد در شورای انقلاب فرهنگی