ستاد هماهنگی فعایتهای مهدوی

اساسنامه ستاد مهدویت

1396/12/01

پی گیری جهت تصویب اساسنامه ستاد در شورای انقلاب فرهنگی