ستاد هماهنگی فعایتهای مهدوی

اساسنامه ستاد مهدویت

1399/01/19

پی گیری جهت تصویب اساسنامه ستاد در شورای انقلاب فرهنگی