ستاد هماهنگی فعایتهای مهدوی

اساسنامه ستاد مهدویت

1400/07/27

پی گیری جهت تصویب اساسنامه ستاد در شورای انقلاب فرهنگی