ستاد هماهنگی فعایتهای مهدوی

اساسنامه ستاد مهدویت

1397/01/31

پی گیری جهت تصویب اساسنامه ستاد در شورای انقلاب فرهنگی