ستاد هماهنگی فعایتهای مهدوی

اساسنامه ستاد مهدویت

1399/12/15

پی گیری جهت تصویب اساسنامه ستاد در شورای انقلاب فرهنگی