ستاد هماهنگی فعایتهای مهدوی

اساسنامه ستاد مهدویت

1401/07/06

پی گیری جهت تصویب اساسنامه ستاد در شورای انقلاب فرهنگی