ستاد هماهنگی فعایتهای مهدوی

اساسنامه ستاد مهدویت

1399/04/25

پی گیری جهت تصویب اساسنامه ستاد در شورای انقلاب فرهنگی