ستاد هماهنگی فعایتهای مهدوی

جشن نیمه شعبان

1397/12/29

برگزاری همایش تجلیل از برگزارکنندگان جشن های نیمه شعبان