ستاد هماهنگی فعایتهای مهدوی

جشن نیمه شعبان

1396/12/01

برگزاری همایش تجلیل از برگزارکنندگان جشن های نیمه شعبان