ستاد هماهنگی فعایتهای مهدوی

جشن نیمه شعبان

1398/06/01

برگزاری همایش تجلیل از برگزارکنندگان جشن های نیمه شعبان