ستاد هماهنگی فعایتهای مهدوی

جشن نیمه شعبان

1401/05/28

برگزاری همایش تجلیل از برگزارکنندگان جشن های نیمه شعبان