ستاد هماهنگی فعایتهای مهدوی

جشن نیمه شعبان

1399/12/15

برگزاری همایش تجلیل از برگزارکنندگان جشن های نیمه شعبان