ستاد هماهنگی فعایتهای مهدوی

جشن نیمه شعبان

1397/11/03

برگزاری همایش تجلیل از برگزارکنندگان جشن های نیمه شعبان