ستاد هماهنگی فعایتهای مهدوی

جشن نیمه شعبان

1400/03/24

برگزاری همایش تجلیل از برگزارکنندگان جشن های نیمه شعبان