ستاد هماهنگی فعایتهای مهدوی

جشن نیمه شعبان

1400/09/14

برگزاری همایش تجلیل از برگزارکنندگان جشن های نیمه شعبان