ستاد هماهنگی فعایتهای مهدوی

دبیرخانه ستاد هماهنگی فعالیتهای مهدوی

دفترمرکزی ستاد مهدویت


قم- چهارراه شهداء- خیابان صفائیه- کوچه آمار- فرعی اول سمت چپ- مرکز تخصصی مهدویت- دبیرخانه ستاد
2147483647