ستاد هماهنگی فعایتهای مهدوی
فعالیت رشته تخصصی «مهدویت» در حوزه همدان
معاون پژوهش مدرسه علمیه آیت الله آخوند(ره) گفت: همدان از محدود استان هایی است که دارای سه رشته تخصصی تفسیر،