ستاد هماهنگی فعایتهای مهدوی

پذیرش دانشجو

1400/02/30

مرکز تخصصی مهدویت برای سال 1401-1400 در سطح 3 برای استانهای قم ، شیراز، اهوز، لرستان، یزد، البرز و همدان (سطح 4) دانشجو می پذیرد.قابل ذکر است که در این دوره از پذیرش آزمون کتبی گرفته نمی شود

دفتر مرکزی