ستاد هماهنگی فعایتهای مهدوی

هیئت امناء

1398/09/25

بیست و سومین جلسه هیئت امناء ستاد هماهنگی فعالیت های مهدویت در تاریخ بیست و هفتم آذر ماه هزارو سیصد نود هشت برگزار می گردد. 

دفتر مرکزی